Computer problemen ? Wij helpen je graag verder.
Log In

Inloggen

Uw Wachtwoord Vergeten?

Subtotaal mandje: € 0,00

Privacy Policy

1. Definities
U, de Klant natuurlijk of rechtspersoon die producten en diensten koopt bij ons.
dbITs(ons/onze) de verkoper van de producten en diensten zoals vermeld op Uw factuur.
Orderbevestiging door dbITs via email, fax of enig ander communicatiemiddel opgestuurde, formele bevestiging van door U besteld(e) product(en) en dienst(en).
Prijs vermeld in Orderbevestiging.
Software besturingssystemen, middleware of toepassingen.
2. Kennis van de Algemene Voorwaarden
U bevestigt dat U alle noodzakelijke informatie heeft verkregen om Uw bestelling te plaatsen. U bevestigt dat U deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen alvorens tot bestelling te zijn overgegaan. U bevestigt dat U, vóór U Uw finaal akkoord heeft gegeven, de mogelijkheid heeft gehad om Uw bestelling na te kijken en eventueel aan te passen.
3. Toepasselijkheid en Bewijs
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen en diensten en op onze verklaringen in catalogi, prijslijsten, advertenties, offertes, via internet of mondeling. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk bevestigd door dbITs. Algemene voorwaarden, andere dan die van dbITs, zijn niet toepasselijk. Deze Algemene Voorwaarden worden door U aanvaard door het loutere feit met dbITs te onderhandelen, een bestelling te plaatsen en/of een overeenkomst te sluiten. U verklaart er zich bij deze uitdrukkelijk mee akkoord dat Uw bestelling per Internet/Mail dezelfde waarde heeft als een onderhandse akte. Alleszins zal Uw geheel of gedeeltelijke betaling als bewijs van Uw bestelling en de overeenkomst gelden.
4. Garantie
Wij verlenen uitsluitend waarborg op de door ons geleverde producten. Deze waarborg is in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of de leverancier, evenwel met een minimumtermijn zoals voorzien in de wet. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout. In geval van export is de garantie steeds beperkt tot de verzending, op Uw risico’s en kosten, van de vervangingsonderdelen voor de door U aan ons binnen de garantietermijn opgestuurde defecte onderdelen. Alle in garantie vervangen producten of onderdelen worden altijd onze eigendom. U geniet enkel een garantie op verborgen gebreken bij verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijs gekend diende te zijn. Gebreken die zichtbaar zijn bij in ontvangst name komen enkel in aanmerking indien zij door U dadelijk worden gemeld op de leveringsbon of het vervoersdocument. Gebreken die zichtbaar zijn bij opening van de verpakking en bij eerste ingebruikname van de aangekochte producten komen enkel in aanmerking indien U deze binnen de 2 kalenderdagen rapporteert.
Indien U een gebrek aan een product heeft aaangemeld via onze website of telefonisch kan U na goedkeuring van dbITs het product binnen 14 kalenderdagen terugsturen, op de gepaste wijze, geheel voor eigen rekening risico naar dbITs, Hemelrijk 2, 3800 Brustem.
Uw aanspraak op enige garantie vervalt in één van de volgende omstandigheid:
  • bij ondeskundig gebruik, misbruik of gebruik van een product op een wijze die afwijkt van de voorschriften van het product;
  • in geval van een gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiliging en andere externe oorzaken zoals blikseminslag;
  • in geval van reparaties, wijzigingen, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen, zoals het openen van apparatuur, die niet door ons personeel zijn uitgevoerd;
  • in geval van verkoop of verhuur van onze producten aan derden;
  • in geval van niet-nakoming van betalingsverplichtingen jegens ons.
dbITs geeft, uitgezonderd de eventuele gegevensdrager op zich, geen garantie op software. U ontvangt de garantie of licentie voor deze producten rechtstreeks van hun fabrikant of licentiegever. dbITs is gehouden noch tot vergoeding van enige indirecte schade, noch tot vergoeding van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van schade of verliezen geleden door derden.
5. Garantie - diensten
Voor diensten is onze garantie beperkt tot het vervangen of herstellen van de door dbITs uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies; gebouwen, en/of inrichting valt nooit onder onze verantwoordelijkheid. Alle aanpassingen, vervangingen, herstellingen, uitbreidingen en/of andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de overeenkomst, zijn nooit in onze prijzen inbegrepen. Indien zij aan ons worden opgedragen, zullen zij in regie aangerekend worden.
6. Overmacht
In geval van overmacht heeft dbITs de keuze om ofwel een nog niet voltooide overeenkomst op te zeggen en de reeds geleverde producten en diensten aan te rekenen, ofwel om de levering of uitvoering op te schorten tot de omstandigheden, welke de overmacht veroorzaakten, niet meer aanwezig zijn. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid onafhankelijk van onze wil en die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert, met inbegrip van ontoereikende toelevering. Onder andere de volgende omstandigheden zullen als overmacht worden beschouwd: stakingen, terrorisme, oorlog, problemen met leveranciers, transport of productie, valutakoersschommeling, regerings- of regelgevende actie en natuurrampen. Indien de overmachtstoestand twee maanden heeft geduurd, kan elke partij de overeenkomst ontbinden. In geen geval heeft enige partij recht op schadevergoeding.
7.Verkoop op Afstand en Verzakingsrecht
Verkoop op Afstand en Verzakingsrecht
Deze bepaling heeft en enkel betrekking op verkopen aan U via de internetsite van dbITs, zonder dat er op enig ogenblik contact is tussen U en dbITs terwijl er sprake is van een "overeenkomst op afstand" overeenkomstig artikel 77 e.v. van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Is dit niet het geval, dan kan de afnemer zich niet beroepen op deze bepaling.
Een eventueel verzakingsrecht is onderworpen aan volgende voorwaarden:
A: de consument zoals gedefinieerd in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
    bescherming van de consument;
B: het product dat werd aangekocht is niet op maat vervaardigd, heeft geen persoonlijk karakter of is niet speciaal voor
    de klant besteld vermits er geen voorraad van wordt aangelegd;
C: het product bevat niet geheel of gedeeltelijk een audio- of video-opname of computerprogramma
D: de verzegeling van de software of programmatuur, of enig andere vergelijkbaar bewijs van niet-ingebruikname, is
    niet verbroken
E: het product kan worden teruggestuurd zonder snel beschadigd te geraken.

U kan zich enkel op dit verzakingrecht beroepen, indien dit wordt ingeroepen volgens de volgende formaliteiten:
A: het verzakingsrecht moet binnen de veertien kalenderdagen worden uitgeoefend, termijn waarbinnen dbITs op de
    hoogte moet worden gebracht van het verzoek tot verzaking en van het verzoek om het eventueel reeds betaalde
    bedrag terug te betalen en met voorlegging van het betalingsbewijs; dit bedrag zal worden teruggestort binnen de 30
    dagen na ontvangst van de kennisgeving van de verzaking, op een rekeningnummer door U op te geven;
B: indien het product reeds in U bezit is moet U het product binnen dezelfde termijn van 14
    kalenderdagen terugsturen, op de gepaste wijze, geheel voor eigen rekening risico.
8. Prijs en Betaling
Prijzen, belastingen, verzendingskosten, verzekering en installatie van de producten en diensten van dbITs worden vermeld op de factuur. Betaling gebeurt uiterlijk bij de bestelling van de producten of uiterlijk bij de dienstverlening of, indien overeengekomen, binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. dbITs kan de levering van producten of diensten opschorten tot volledige betaling. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal het verschuldigde bedrag van Uw factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, voor dbITs een conventionele verwijlintrest opleveren van 12% per jaar. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen met een minimum van EUR 50 per factuur, ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- en administratiekosten. Dit alles naast en boven alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding en de uitvoering daarvan, alsmede alle kosten en erelonen van de advocaat waarop wij beroep dienen te doen zowel voor de buitengerechtelijke als de gerechtelijke stappen tot inning. Bij niet-betaling van Uw factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal bovendien het saldo verschuldigd krachtens al Uw andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelf niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de voormelde vergoedingen.

9. Levering, Risico en Eigendom
Leveringen kunnen plaatsvinden in gedeelten. De leveringsplaats wordt vermeld in de Orderbevestiging. Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling. Het eigendomsrecht op de geleverde producten gaat dan ook enkel over bij volledige betaling. Tot die tijd moet U onze producten verzekeren en afzonderlijk opslaan en mag U onze producten niet wijzigen, verpanden of verkopen. Tot die tijd zal U overigens ieder risico voor verlies of beschadiging van de goederen zelf dragen. In geval van niet-tijdige betaling hebben wij het recht om de geleverde producten bij U terug te halen op Uw risico’s en kosten, zelfs indien deze reeds geïnstalleerd zijn of onroerend zijn geworden, zulks zonder gerechtelijke tussenkomst, nu wij daartoe door U ingevolge Uw bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden. Indien U de producten verkoopt vóór de eigendom is overgegaan, wordt U dbITs’ gevolmachtigde en de inkomsten voortvloeiend uit die verkoop komen ons toe en worden door U afzonderlijk van Uw algemene fondsen bijgehouden. dbITs kan dagvaarden om de prijs betaald te krijgen voor de eigendomsovergang.

 

10. Privacybeleid
dbITs hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van game-pc.be (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot dbITs, Hemelrijk 2 3800 Brustem, info@game-pc.be of steven@dbits.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan dbITs, Hemelrijk 2 3800 Brustem, info@game-pc.be of steven@dbits.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. dbITs kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

11. Het gebruik van “cookies”
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

 

12. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.